ОП – ПС №1/30.04.2018год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия“ЕООД, гр.Провадия“

30/04/2018год. Решение resenie lek 2018

30/04/2018год. Обявление  obqvlenie lek 2018

30/04/2018год. Документация  Dokumentacia-lekarstva-2018 1

30/04/2018год. Образци  Образец 2 – Декларация ЗМИП 1 Образец 3 – Техническо предложение 1 Образец 4 – Декларация конфиденциалност 1 Образец 5 – Ценово предложение 1 Образец 5 1 Единични цени

30/04/2018го Е-ЕЕДОП   ESPD

30/05/2018год. Съобщение за отваряне на ценови оферти:

07/06/2018г. Протоколи от работата на комисията: protokol 1 1 protokol 1 2 protokol 2

07/06/2018г. Решение за избор на изпълнител: resenie izbor

15/06/2018г.  Договор:w

15/06/2018г. Приложение към договор:Scan2

15/06/2018год. Обявление за възложена поръчка:Scan3

09/10/2019г. Обявление  за приключване на договор за обществена поръчка: Scan3