Кои сме ние

Кои сме ние

„Многопрофилна Болница за Активно лечение  Царица Йоанна – Провадия „ ЕООД  е лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал

осъществяват следните дейности:

  1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ ;
  2. Рехабилитация ;
  3. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения ;

по следните медицински специалности :

1.Вътрешни болести

2.Кардиология

3.Нефрология

4.Пневмология и фтизиатрия

5.Нервни болести

  1. Педиатрия
  2. Физикална и рехабилитационна медицина
  3. Образна диагностика
  4. Клинична лаборатория

В ЛЗ се приемат и лекуват:

Лица с остри заболявания, изострени хронични болести,  Лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние; Лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна рехабилитация.Част от специализираните клинико-лабораторни, функционално-диагностични и клинични изследвания, изискващи консултации със специалисти от други незастъпени в болницата специалности или апаратура, с която болницата не разполага, се извършват от други изпълнители на болнична и извънболнична медицинска помощ на основание на сключени договори.

Болницата е най-характерното лечебно заведение в Община Провадия и като един сложен многофункционален технологичен комплекс се явява основният стълб, около който гравитират всички други елементи на локалната здравна система. Ето защо тя е включена в една особено динамична, оживена и чувствителна обществена среда. От тази гледна точка не може да има никакъв спор по въпроса дали тя трябва да продължи да съществува и да се развива, или е по-добе да се закрие.

Лечебното заведение е разположено на възвишение в северозападната част на град Провадия . Сградата в която се намират отделенията с легла е масивна . Диагностично – консултативният блок , Клиничната лаборатория , Отделението по Образна диагностика и Администрацията са разположени в близост до сградата на стационара.В съседна на тях сграда е Болничната аптека .

Към лечебното заведение водят два шосейни подхода от централните части на града. В сградата на стационара е централната стерилизация,

ЛЗ разполага с една линейка и два медицински автомобила .

 

МБАЛ "Царица Йоанна – Провадия " ЕООД гр. Провадия