ОП – ОП №3/21.03.2016 год. Обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, гр.Провадия“

УНП в РОП 00634-2016-0001

21/03/2016год. 14:01:18ч.  Решение за поръчката:resenie l va 2016

21/03/2016год.14:01:49ч. Обявление за поръчката:obqvlenie l va 2016

21/03/2016год. 14:02:26ч.  Документация за участие:Dokumentacia lekarstva 2016 prilogenie 16_1_2016г.

21/04/2016год. Съобщение за отваряне на ценовите оферти: Scan1

28/04/2016г.15:48:35ч. Протоколи от работата на комисията: protokol1 protokol2

28/04/2016год. 15:50:05г. Решение за спечелил:zap spechelil

30/05/2016г. 14:46:22ч. Информация за сключен договор: dogovor lekarstva 2016 inf za skl dog 2016

30/05/2016г. 14:52:07ч. Договор: dogovor lekarstva 2016

30/05/2016г. 14:52:47ч. Приложение към договора:ScanMBAL

31/05/2018 Обявление за приключил договор за обществена поръчка: obqvl izp 2016 2017