ОП – ДО №2/16.03.2015 год. Обществена поръчка, чрез договаряне без обявление по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на електрическа енергия за нуждите на МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, гр.Провадия“ за срок от 24 месеца”

УНП в РОП 00634-2015-0001

16/03/2015 год. 15:12:09 Решение за откриване на поръчката: изтеглете от тук

23/03/2015 год. 11:54:47 ч. Становище за осъществен предварителен контрол:3-MBAL_Yoana_Provadia-1_P

29/04/2015 год. 16:06:23 Решение за прекратяване на поръчката: reshenie[1]