ОП – ПС №1/08.05.2019год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия“ЕООД, гр.Провадия“

08/05/2019г. Решение

08/05/2019 Обявление:

08/05/2019г. Указания за участие:

08/05/2019г. Образци към документацията:

08/05/2019г.е ЕЕДОП:

30/05/2019г.Съобщение за отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“: 

съобщение цена лекарства2019

04/06/2019г. Протокол №1

протокол лекарства №1 2019

04/06/2019г. Протокол №2 Протокол №2 лекарства 2019

04/06/2019г. Заповед спечелил:

01. Заповед спечелил 2019

27/06/2019г. Договор с определения изпълнител:

27/06/2019г. Приложение към договор:

27/06/2019г. Обявление за възложена поръчка: