Архив на категория: Профил на купувача

00080-2019-0022 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС № РД-11- 270/22.06.2020 г.“,

ПОКАНА по РС 270 12/02/2021

Договор за доставка на лекарства по РС 270 12/02/2021

ОП – ПС №1/08.05.2019год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия“ЕООД, гр.Провадия“

08/05/2019г. Решение

08/05/2019 Обявление:

08/05/2019г. Указания за участие:

08/05/2019г. Образци към документацията:

08/05/2019г.е ЕЕДОП:

30/05/2019г.Съобщение за отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“: 

съобщение цена лекарства2019

04/06/2019г. Протокол №1

протокол лекарства №1 2019

04/06/2019г. Протокол №2 Протокол №2 лекарства 2019

04/06/2019г. Заповед спечелил:

01. Заповед спечелил 2019

27/06/2019г. Договор с определения изпълнител:

27/06/2019г. Приложение към договор:

27/06/2019г. Обявление за възложена поръчка:

ОП – ПС №1/30.04.2018год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия“ЕООД, гр.Провадия“

30/04/2018год. Решение resenie lek 2018

30/04/2018год. Обявление  obqvlenie lek 2018

30/04/2018год. Документация  Dokumentacia-lekarstva-2018 1

30/04/2018год. Образци  Образец 2 – Декларация ЗМИП 1 Образец 3 – Техническо предложение 1 Образец 4 – Декларация конфиденциалност 1 Образец 5 – Ценово предложение 1 Образец 5 1 Единични цени

30/04/2018го Е-ЕЕДОП   ESPD

30/05/2018год. Съобщение за отваряне на ценови оферти:

07/06/2018г. Протоколи от работата на комисията: protokol 1 1 protokol 1 2 protokol 2

07/06/2018г. Решение за избор на изпълнител: resenie izbor

15/06/2018г.  Договор:w

15/06/2018г. Приложение към договор:Scan2

15/06/2018год. Обявление за възложена поръчка:Scan3

09/10/2019г. Обявление  за приключване на договор за обществена поръчка: Scan3

ОП – СОО №2/29.11.2017год. „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Царица Йоанна – Провадия” ЕООД, гр.Провадия”

29.11.2017год. Обява: обява

29.11.2017год. Документация за участие: documentaciya_el_energiya Provadia

29.11.2017год. Образци към документацията: Obrazci_documenti el en Provadia

12.12.2017год. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:

18/12/2017г.: Протокол от работата на комисията: протокол работа на комисията 2017

 

18/12/2017год.: Съобщение за прекратяване: 

ОП – ПС №1/19.04.2017год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия“ЕООД, гр.Провадия“

19/04/2017год. Решение за поръчката:RESENIE 2017

19/04/2017год. Обявление за поръчката:OBQVLENIE 1    OBQVLENIE 2  OBQVLENIE 3

19/04/2017год. Документация за участие: dokumentacia 2017

12/05/2017год. Съобщение за отваряне на пликовете с надпис: „Предлагани  ценови параметри“:syobstenie ceni

17/05/2017год. Протоколи от работата на комисията: protokol 1 protokol 2

17/05/2017год. Решение за спечелил: zap spechelil2017

23/06/2017г. Обявление за възложена поръчка obqvl vyzlog porycka

23/06/2017г. Договор dogovor  Cenovo Predlojenie

08/10/2018г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: Scan1

ОП – ОП №3/21.03.2016 год. Обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, гр.Провадия“

УНП в РОП 00634-2016-0001

21/03/2016год. 14:01:18ч.  Решение за поръчката:resenie l va 2016

21/03/2016год.14:01:49ч. Обявление за поръчката:obqvlenie l va 2016

21/03/2016год. 14:02:26ч.  Документация за участие:Dokumentacia lekarstva 2016 prilogenie 16_1_2016г.

21/04/2016год. Съобщение за отваряне на ценовите оферти: Scan1

28/04/2016г.15:48:35ч. Протоколи от работата на комисията: protokol1 protokol2

28/04/2016год. 15:50:05г. Решение за спечелил:zap spechelil

30/05/2016г. 14:46:22ч. Информация за сключен договор: dogovor lekarstva 2016 inf za skl dog 2016

30/05/2016г. 14:52:07ч. Договор: dogovor lekarstva 2016

30/05/2016г. 14:52:47ч. Приложение към договора:ScanMBAL

31/05/2018 Обявление за приключил договор за обществена поръчка: obqvl izp 2016 2017