ОП – ПС №1/19.04.2017год. Обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия“ЕООД, гр.Провадия“

19/04/2017год. Решение за поръчката:RESENIE 2017

19/04/2017год. Обявление за поръчката:OBQVLENIE 1    OBQVLENIE 2  OBQVLENIE 3

19/04/2017год. Документация за участие: dokumentacia 2017

12/05/2017год. Съобщение за отваряне на пликовете с надпис: „Предлагани  ценови параметри“:syobstenie ceni

17/05/2017год. Протоколи от работата на комисията: protokol 1 protokol 2

17/05/2017год. Решение за спечелил: zap spechelil2017

23/06/2017г. Обявление за възложена поръчка obqvl vyzlog porycka

23/06/2017г. Договор dogovor  Cenovo Predlojenie

08/10/2018г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: Scan1