ОП – ОП №1/16.03.2015 год. Обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, гр.Провадия“

DOG_fARKOL        УНП в РОР 00634-2015-0002

16/03/2015 год. 15:13:54 ч. Решение за поръчката: Решение лекарства

16/03/2015 год. 15:14:31 ч. Обявление за поръчката: Обявление_лекарства

16/03/2015 год. 15:15:05 ч. Документация за участие: Dokumentacia l_va_2015_2    Dokumentacia l_va_2015_3  Документация за възлагане на обществена поръчка

17/04/2015 год. 11:02:54 Съобщение за отваряне на ценови оферти: syobstenie ceni

29/04/2015 год. 16:08:41 ч. Протоколи от работата на комисията: Protokol_1[2]     protokol_2[1]

29/04/2015 год. 16:10:37 ч. Заповед за спечелил: Zapoved[1]

20/05/2015год. 12:21:03 ч. Договор за доставка: DOG_fARKOL

20/05/2015 год. 12:23:51 ч. Приложение към договор за доставка: MBAL-1

20/08/2015год. 14:29:34ч. Плащане м.юли 2015год.:inf mbal iuli 2015

18/09/2015год. 08:37:16ч. Плащане за м.август 2015год.: farkol 8 2015

20/10/2015г. 16:18:03ч. Плащане за м. септември 2015год.: farcol 9

19/11/2015г. 09:17:37ч. Плащане за м.октомври 2015год.: zop 11 2015

16/12/2015г. 11:05:46ч. Плащане за м.ноември 2015год.: lekarstva noemvri

14/01/2016г. 18:57:40ч. Плащане за м.декември 2015год. farcol dek

20/02/2016год. 10:21:15ч. Плащане за м.януари 2016год. farcol 2016 1

19/03/2016г. 22:36:24ч. Плащане за м.февруари 2016г. mbalpr

20/04/2016г. 23:10:07ч. Плащане за м.март 2016год. farkol mart 2016

20/05/2016г. 13:04:47ч. Плащане за м.април 2016год. Bolnica april

20/07/2016год. 17:42:53ч. Плащане за м.юни 2016год. 06.2016

13/12/2016 год. 17:02:58ч. Информация за изпълнен договор: inf-za-izp-dogovor